Aktualności

Image Description
19/04/2021

Dotacje 2021

Uprzejmie informujemy, że w 2021 roku do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach wpłynęły 143 wnioski opiewające na kwotę 30 152 142,40 zł wnioskowanych dotacji. Planowany w tym zakresie budżet urzędu wynosi 2 457 000,00 zł i stanowi 8,15 % zgłoszonego zapotrzebowania. W celu racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał: 44 wnioski zakwalifikowanych do II etapu weryfikacji , 15 wniosków zakwalifikowanych na listę rezerwową, 10 wniosków błędnych formalnie, 86 wniosków nieprzyjętych do dofinansowania z powodu braku środków finansowych, 3 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców. Zaproszenie do II etapu oraz lista rezerwowa dostępne są w zakładce DOTACJE - OGŁOSZENIA

Image Description
16/04/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/793/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 12 kwietnia 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/793/2021 zespół fortyfikacji Grupa Bojowa „Wymysłów” Obszaru Warownego „Śląsk”, w skład którego wchodzą trzy obiekty: a) ciężki schron bojowy nr 53, b) ciężki schron bojowy nr 53a wraz z najbliższym otoczeniem, c) schron pozorno-bojowy.

Image Description
16/04/2021

Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – historyczny układ urbanistyczny miasta Cieszyna, wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: K-RD-KL/4160/9355/199/09 pod nr A/317/2018 – polegających na przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ulicy Garncarska i Bobrecka w Cieszynie na działkach ewid. nr 164, 18, 3/1, 21, 20/1, 19/1, 81/2, 82/1, 2, 5, 6, 9/1, 10/3, 11/1 (obr. 41) i 159, 158, 156, 155 (obr. 42)

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

SŁUŻBA CYWILNA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA