Zarządzenie

Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2017 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie trybu weryfikacji wniosków, przyznawania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do wykonania w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

Pełna treść dokumentu.