Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

ul. Francuska 12 
40 - 015 Katowice

tel. (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-77-88
fax wewnętrzny 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax (33) 812-37-74 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 15:00,
środa 8:00 - 18:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa

tel./fax (34) 365-16-38 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00 - 15:00,
wtorek 8:00 - 18:00

Dodatkowe informacje

UWAGA ! informujemy, że opłatę skarbową od dnia 1 lipca 2015r.
należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5 lub na
NOWY RACHUNEK
URZĘDU MIASTA KATOWICE
nr  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Częstochowie należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Częstochowa na numer konta:
49 1050 1142 1000 0022 8000 2367

Zezwolenia na pracę przy zabytkach


Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje pozwolenia na prace przy zabytkach (wpisanych do rejestru zabytków) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami). W przypadku obiektów znajdujšcych się na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków wydaje zezwolenia tylko na prace mogšce mieć wpływ na zabytkowe wartości urbanistyczne układu (na przykład zwišzane ze zmianami elewacji czy formy budynków, zagospodarowaniem placów, lokalizacjš nowych obiektów)

Wniosek o udzielenie zezwolenia, wraz z wymaganymi dokumentami i opłatš skarbowš, składa właściciel zabytku, potwierdzajšc swoje prawo do dysponowania nieruchomościš.

Wojewódzki Konserwator Zabytków nie opiniuje projektów na wniosek projektantów

  • w przypadku gdy obiekt (teren) wpisany jest do rejestru zabytków - projekt prac jest załšcznikiem do wniosku inwestora o wydanie zezwolenia;

  • w przypadku gdy obiekt jest objęty ochronš konserwatorskš poprzez zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - projekt jest opiniowany na wniosek organu administracji architektoniczno-budowlanej prowadzšcego postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę, o ile wynika to z zapisów w planie; opinia jest postanowieniem wydanym w trybie art. 106 kpa.


Uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków nie zwalnia od obowišzku uzyskania innych decyzji wymaganych przepisami prawa (np. pozwolenia na budowę)

W razie stwierdzenia, że prace sš prowadzone bez zezwolenia lub niezgodnie z udzielonym zezwoleniem, wojewódzki konserwator zabytków może:

  • wstrzymać wszelkie podjęte czynności (art.28.1 pkt.1 ustawy o ochronie dóbr kultury)

  • nakazać przywrócenie zabytku lub jego otoczenia do poprzedniego stanu (art.28.1 pkt.2 ustawy o ochronie dóbr kultury) W przypadku prac konserwatorskich (majšcych na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie oryginalnej substancji zabytku lub uzupełnienie jego zniszczonej części) zasady i tryb udzielania zezwoleń określa rozporzšdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 października 2000 roku w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac (Dz.U. nr 93 poz. 1033).


W razie stwierdzenia, że prace konserwatorskie sš prowadzone niezgodnie z zezwoleniem udzielonym na ich prowadzenie, konserwator może zobowišzać osobę prowadzšcš te prace do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie lub cofnšć wydane zezwolenie, jeżeli zalecenia konserwatorskie nie zostanš wykonane (§ 8.1 cytowanego rozporzšdzenia)