• Gminna ewidencja zabytków

 • Czym jest gminna ewidencja zabytków?

  Gminną ewidencję zabytków nieruchomych prowadzi wójt / burmistrz / prezydent w formie kart adresowych. 

  Obejmuje ona:

  • zabytki wpisane do rejestru zabytków

  • ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków

  • dodatkowo wyznaczone przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta (w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków)

  Jeśli chcesz uzyskać informacje o tym, czy Twój obiekt został włączony do gminnej ewidencji zabytków skontaktuj się z urzędem gminy lub miasta. 

  Gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego.

  Włączenie zabytku nieruchomego do ewidencji nie wymaga zgody właściciela.

  Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków podstawą ochrony są wykazy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wskazujące zabytki do ujęcia w tej ewidencji.

 • Jakie są procedury uzyskiwania pozwoleń na prace?

  Jeżeli planujesz roboty budowlane lub rozbiórkę budynku występujesz o pozwolenie na budowę / rozbiórkę lub zgłaszasz zamiar realizacji prac we właściwym wydziale architektury Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

  W przypadku pozwolenia na budowę lub rozbiórkę Twój wniosek zostanie przesłany do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do uzgodnienia. Konserwator wyrazi opinię w formie postanowienia w ciągu 30 dni. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych. 

  Pamiętaj! W przypadku gminnej ewidencji zabytków nie jest wymagany odrębny wniosek o pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszystkie formalności załatwiasz w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. 

  W przypadku prac objętych jedynie obowiązkiem zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, może zostać narzucony obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę jeżeli prace te pogorszą stan zachowania zabytku.

 • Czym skutkuje włączenie zabytku do gminnej ewidencji zabytków?

  Ochronę zabytków (obiektów i obszarów) ujętych w gminnej ewidencji zabytków uwzględnia się w:

  • miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy - Wojewódzki Konserwator Zabytków może wyznaczyć nakazy i zakazy dotyczące obszarów bądź budynków

  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i innych dokumentach planistycznych - Wojewódzki Konserwator Zabytków może wyznaczyć nakazy i zakazy dotyczące obszarów bądź budynków

  • decyzji o warunkach zabudowy - Gmina przed wydaniem decyzji przesyła ją do uzgodnienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków

  • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Gmina przed wydaniem decyzji przesyła ją do uzgodnienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków

  • decyzji o realizacji inwestycji drogowej, lokalizacji linii kolejowej lub realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego - wojewoda lub starosta przed wydaniem decyzji przesyła ją do uzgodnienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków

  • prawie budowlanym – pozwolenia na budowę lub rozbiórkę uzgadniane są z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

 • Dotacje

  Dotacje na prace przy obiektach włączonych do gminnej ewidencji zabytków mogą udzielać organy administracji samorządowej (wójt / burmistrz / prezydent / starosta / marszałek) na podstawie stosownej uchwały.

  Wojewódzki Konserwator Zabytków nie może udzielać dotacji na prace przy tych obiektach.

 • Kiedy i jak można wyłączyć zabytek z gminnej ewidencji zabytków?

  Można wyłączyć zabytek z gminnej ewidencji zabytków jeżeli utracił wartości, na podstawie których został włączony do ewidencji, np. został rozebrany lub znacząco przebudowany albo jego wartość nie zostanie potwierdzona w nowych ustaleniach.

  O wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków decyduje wójt / burmistrz / prezydent z urzędu lub na wniosek właściciela zabytku – w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
32 253 77 88, 32 253 77 98, fax wewn. 13
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00 - 15.00 (dyżur sekretariat 15.00 - 18.00)
wtorek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
33 812 37 74, 33 443 22 69
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00 - 15.00 (dyżur sekretariat 15.00 - 18.00)
wtorek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
34 365 16 38, 34 310 30 18 fax wewn. 18
 
sekretariat: wewn. 11
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00 - 15.00 (dyżur sekretariat 15.00 - 18.00)
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

LINKI

           

     

EPUAP2         

LINKI

 

 

LINKI

SC

 

ISAP