• Procedury uzyskania pozwoleń na prace i badania na obiektach i terenach zabytkowych /
 • Zabytki archeologiczne /
 • Badania archeologiczne

Procedura krok po kroku

 • Od czego zacząć?

   Zanim złożysz wniosek w urzędzie, poza dokumentacją planowanych badań, musisz przygotować szereg dokumentów.

  1. Pozyskaj potwierdzenie uprawnień, doświadczenia oraz dane od osoby, która będzie prowadzadzić badania archeologiczne.

  kierownik badań archeologicznych/osoba wykonująca badania samodzielnie - dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie archeologii, dokumenty potwierdzające 12 - miesięczny udział w badaniach archeologicznych, adres korespondencyjny

  Jakie dokumenty potwierdzają doświadczenie osób kierujących pracami?

  • świadectwa/ inne dokumenty zaświadczające udział w badaniach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej na rzecz, której badania były wykonywane
  • świadectwa, pisma, inne dokumenty wydane przez osobę pod której nadzorem były wykonywane
  • zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum
  • zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatrorów zabytków (wydawane do..... roku, obecnie nie urzędy ich nie wydają

   

  WAŻNE! Jeśli reprezentujesz jednostkę budżetową bądź inną jednostkę zobowiązaną do stosowania prawa zamówień publicznych do wniosku powinieneć dołączyć oświadczenie o wyłonieniu osoby prowadzącej badania archeologczne w trybie pzp. Urząd,w wydanym pozwoleniu zobowiąże Cię do uzupełnienia danych tych osób. 

   

  2. Materiały, które należy przyygotować w zwiazku z planowanymi pracami

  • mapa topograficzna w skali 1:10 000 albo większej umożliwiająca lokalizację nieruchomego zabytku
   archeologicznego z zaznaczonym miejscem planowanych badań archeologicznych
  • plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych w nawiązaniu do
   punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej co najmniej III klasy i punktów szczegółowej osnowy
   geodezyjnej pionowej co najmniej IV klasy w skali (zależnie od powierzchni, na której będą prowadzone prace):
   • 1:100 jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni do 1000 m2
   • 1:500 jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni większej niż 1000 m2 i
    mniejszej niż 10000 m2
   • 1:1000 jeżeli badania archeologiczne prowadzone będą na terenie o powierzchni większej niż 10000 m2
    - w przypadku badań archeologicznych, które nie będą prowadzone na polskich obszarach morskich;
  • dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków
   archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych
  • oświadczenie osoby prowadzącej badania archeologiczne o posiadaniu środków finansowych na
   przeprowadzenie tych badań w zakresie określonym w programie prowadzenia badań archeologicznych, o ile
   wykonawca tych badań nie będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych

  3. Ustal, kto może podpisać wniosek i jaki dokument przedstawić urzędowi, żeby potwierdzić tytuł prawny do korzystania z zabytku

   

  Własność Kto podpisuje wniosek  Dokument potwierdzający tytuł prawny

  własność prywatna właściciel/ właściciele (wszyscy) numer księgi wieczystej (jeśli jest prowadzona elektronicznie) lub aktualny odpis 

  mała wspólnota mieszkaniowa

   wszyscy członkowie  numer księgi wieczystej (jeśli jest prowadzona elektronicznie) lub aktualny odpis 

  duża wspólnota mieszkaniowa uchwała wspólnoty numer księgi wieczystej (jeśli jest prowadzona elektronicznie) lub aktualny odpis 

  jednostka administracyjna  kierownik jednostki  

  firma osoby uprawnione wg krs wyciąg z KRSu 

  dzierżawca/najemca  podpis dzierżawcy/najemcy umowa najmu/dzierżawy

   

  4. Wykonaj opłatę skarbową

  Opłata za wydanie pozwoleniu wynosi 82 zł. Twoją sprawę załatwiać będzie pełnomocnik należy wykonać oddzielny przelew w wysokości 17 zł. W przypadku uzyskania decyzji negatywnej (niepozwlającej na podjęcie prac, można wystąpić o zwrot kwoty 82 zł).  

  Dla spraw na terenie, którym zajmują się urzędnicy w siedzibie urzędu w Katowicach oraz w delegaturze w Bielsku-Białej

  • rachunek numer 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 
  • kasa Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5

   

  Dla spraw na terenie, którym zajmują się urzędnicy w delegaturze w Częstochowie 

  • rachunek numer 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

   

  Pamiętaj! W żadnej siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nie ma możliwość uiszczenia opłaty skarbowej. 

   

 • Wypełnienie i złożenie wniosku

  Podczas wypełniania wniosku pamiętaj, żeby wypełnić go w całości. Jeśli pominiesz kilka rubryk, urząd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku i wydłuży to niepotrzebnie procedurę. 

   

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHELOGICZNYCH

   

  WAŻNE! We wniosku należy uzupełnić termin rozpoczęcia i zakończenia prac datami dziennymi. Termin zakończenia prac jest jednocześnie terminem obowiązywania pozwolenia. Po tym terminie nie będzie możliwie kontynuowanie badań i zaistnieje konieczność uzyskania nowego pozwolenia, dlatego lepiej wpisać termin dłuższy niż na przykład 1 rok. 

   

  Załączniki do wniosku:

  • 2 egzemplarze programu badań archeologicznych
  • dokumenty powierdzające uprawnienia i doświadczenie osoby kierującej badaniami archeologicznymi
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania zabytkiem bądź zgoda właściciela terenu jeśli wniosek składa osoba wykonująca badania
  • potwierdzenie wykonania opłaty skarbowej 
  • oświadczenie o wyborze osób kierujących pracam w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie jednostek zobowiązanych do tego ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Pamiętaj, żeby dobrze wypełnić dane kontaktowe. Podanie numeru telefonu ułatwi urzędowi kontakt z Tobą. 

 • Pisma w trakcie procedury

  Wezwanie do uzupełnienia

  Wezwanie do uzupełnienia może przyjść do Ciebie w kilku przypadkach, m.in.:

  • jeśli nie uzupełniłeś dokładnie wniosku (np. brakuje podpisu, terminów prac)
  • brakuje załaczników do wniosku (np. dokumnetu potwierdzającego prawo do dysponowania zabytkiem)
  • złożona dokmentacja jest niepełna

  Pamiętaj, że urząd wyznaczy określony termin na odpowiedź. Według przepisów może to być od 7 do 21 dni (termin ten będzie określony precyzyjnie w piśmie).

  Jeśli nie uzupełnisz wniosku w terminie, urzędnik ma prawo pozostawić Twój wniosek bez rozpatrzenia. 

   

  Konieczność przeprowadzenia oględzin

  Urzędnik przed sporządzeniem decyzji będzie chciał przeprowadzić oględziny, by dokładnie przeanalizować, jakie prace zostaną wykonane. O terminie oględzin zostaniesz poinformowany pisemnie. Jeśli we wniosku wpisałeś numer telefonu urzędnik zadzwoni też do Ciebie. 

   

  Przedłużenie postępowania 

  Postępowanie w sprawie wydania dezycji powinno trwać 30 dni. Jednak w przypadku spraw skomplikowanych urząd może przedłużyć ten termin. Jeśli taka sytuacja nastąpi, zostanie do Ciebie wysłane pismo w tej sprawie. 

 • Otrzymanie decyzji

  Procedura może zakończyć się następującymi decyzjami:

  • pozwalającą na podjęcie planowanych badań (uwaga: w decyzji mogą zostać zawarte warunki, które należy spełnić podczas prowadzonych prac - np. zwołanie komisji z udziałem urzędnika, dlatego należy dokładnie przeczytać treść decyzji)
  • niepozwalające na podjęcie badań

  W przypadu ostatniej decyzji, urzędnik musi je uzasadnić. 

  Zwrot opłaty skarbowej

  Jeśli otrzymałeś decyzję negatwyną możesz ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia. Nie można ubiegać się o zwrot opłaty za pełnomocnictwo. 

  Termin obowiązywania decyzji

  Należy zwrócić uwagę na termin obowiązywania decyzji (wpisany w dokument na podstawie informacji zawartych we wniosku). Jeśli przed upływem terminu decyzji zorientujesz się, że nie zdążysz wykonać badań, musisz zwrócić się do urzędu o zmianę decyzji w zakresie terminu (co najmniej 30 dni przed datą końcową obowiązywania).

  O zmianę decyzji należy zwrócić się także, jeśli zmieni się osoba prowadzące badania. 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

LINKI

           

     

EPUAP2         

LINKI

 

 

LINKI

SC

 

ISAP