• Wojewódzka ewidencja zabytków ruchomych /
 • Ruchome zabytki techniki w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Opis procedury

 • Warunki

  Jakie warunki musi spełnić obiekt, żeby włączyć go do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych techniki


  Podczas kwalifikowania kart ruchomych zabytków techniki do włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków bierze pod uwagę zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.), tj.:

  Art. 3. ust. 1 (...) rzecz ruchoma, będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową,

  Art. 6. ust. 1, pkt 2 lit. d. (...) ruchomy zabytek techniki to środek transportu taki który świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,

  oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z 2011 r.).

   

 • Od czego zacząć?
 • Wypełnienie i złożenie wniosku

  Podczas wypełniania wniosku pamiętaj, żeby wypełnić go w całości. Jeśli pominiesz kilka rubryk, urząd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku i wydłuży to niepotrzebnie procedurę. 

  Wniosek o włączenie karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych

  Załączniki do wniosku:

  • 2 egzemplarze karty ewidencyjnej ruchomego zabytków techniki 

   

  Pamiętaj, żeby dobrze wypełnić dane kontaktowe. Podanie numeru telefonu ułatwi urzędowi kontakt z Tobą. 

 • Pisma w trakcie procedury

  Wezwanie do uzupełnienia

  Wezwanie do uzupełnienia może przyjść do Ciebie w kilku przypadkach, m.in.:

  • jeśli nie uzupełniłeś dokładnie wniosku (np. brakuje podpisu, terminów)
  • brakuje załaczników do wniosku (karty ewidencyjnej)
  • złożona karta ewidencyjna zawiera braki lub błędy konieczne do sprostowania

   

  Pamiętaj! Jeśli nie uzupełnisz wniosku, urzędnik ma prawo pozostawić Twój wniosek bez rozpatrzenia. 

 • Otrzymanie decyzji

  Procedura może zakończyć się następującymi decyzjami:

  • włączeniem karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych - karta ewidencyjna włączana jest do ewidencji, a drugi egzemplarz przesyłany do Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  • odmową włączenia karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych - jeśli pojazd nie spełnia warunków wpisania do ewidencji

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat dot. włączenia pojazdu do wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek, wtorek, czwartek, piątek
8.00-15.00
środa 8.00-18.00

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  
8:00 - 15:00
wtorek 8:00 - 18:00

SŁUŻBA CYWILNA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA