• Wojewódzka ewidencja zabytków /
 • Pojazdy zabytkowe

Opis procedury

 • Warunki

  Jakie warunki musi spełnić obiekt, żeby włączyć go do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych techniki


  Podczas kwalifikowania kart ewidencyjnych pojazdów zabytkowych do włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków bierze pod uwagę zapisy:

  • ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), tj.: art. 3. ust. 1 (...) rzecz ruchoma, będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, art. 6. ust. 1, pkt 2 lit. d. (...) ruchomy zabytek techniki to środek transportu taki który świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego;
  • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 988), tj.: art. 2. ust. 39 pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z 2011 r.);
  • zarządzenia wewnętrznego ŚWKZ w Katowicach nr 9/2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych.

   W szczególności zaś są to następujące elementy: 

  - prawidłowo opracowaną dokumentację, prezentującą odpowiedni poziom merytoryczny (opracowaną zgodnie z instrukcją NID),

  - ustawowe zasady zakwalifikowania pojazdu jako obiektu zabytkowego:

  1. przedstawiona dokumentacja – karta ewidencyjna ruchomego zabytku techniki i ewentualnie opinia opracowana przez rzeczoznawcę samochodowego winna uzasadniać, że opisywany pojazd jest zabytkiem, czyli zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zabytków (Dz.U. z 2022 poz. 840), jest świadectwem minionej epoki.

  2. biorąc pod uwagę potrzebę wprowadzania zgodności stosowanych przez ŚWKZ kryteriów włączania kart ewidencyjnych pojazdów do wojewódzkiej ewidencji zabytków z przepisami unijnymi, ŚWKZ za kryterium wiekowe dla pojazdów zabytkowych, przyjmuje wiek minimum 30 lat od daty produkcji pojazdu.

  Kryterium to zostało określone na podstawie rozporządzenia wykonawczego z dnia  1 stycznia 2014 r., zmieniającego w sposób znaczący I załącznik do Rozporządzenia nr 2658/87 w sprawie Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (kryteria noty wyjaśniające do kodu CN 9705 00 00 – Dz.U.UE.2011.137.1 Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej taryfowej (2011/c 137/01) (Dz.U. UE C z dnia 6 maja 2011 r.),  w których jasno zostały określone warunki i kryteria, jakie powinien spełniać pojazd mechaniczny, aby mógł być uznany za kolekcjonerski, czyli, takie jak:

  • pozostający w swoim oryginalnym stanie, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego, silnika itp.,
  • będący modelem lub typem, którego się już nie produkuje,
  • będący stosunkowo rzadki,
  • nie może być normalnie stosowany do jego oryginalnego celu,
  • będący przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym handlem podobnymi artykułami użytkowymi,
  • posiadający znaczną wartość rynkową,
  • mający co najmniej 30 lat,

   

  Na podstawie wnikliwej oceny wskazanych powyżej dokumentów oraz uwarunkowań, ŚWKZ dokonuje rozstrzygnięcia czy włączyć kartę ewidencyjną do wojewódzkiej ewidencji zabytków czy też odmówić włączenia.

 • Od czego zacząć?
 • Wypełnienie i złożenie wniosku

  Podczas wypełniania wniosku pamiętaj, żeby wypełnić go w całości. Jeśli pominiesz kilka rubryk, urząd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku i wydłuży to niepotrzebnie procedurę. 

  Wniosek o włączenie karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych

  Załączniki do wniosku:

  • 2 egzemplarze karty ewidencyjnej ruchomego zabytków techniki 

   

  Pamiętaj, żeby dobrze wypełnić dane kontaktowe. Podanie numeru telefonu ułatwi urzędowi kontakt z Tobą. 

 • Pisma w trakcie procedury

  Wezwanie do uzupełnienia

  Wezwanie do uzupełnienia może przyjść do Ciebie w kilku przypadkach, m.in.:

  • jeśli nie uzupełniłeś dokładnie wniosku (np. brakuje podpisu, terminów)
  • brakuje załaczników do wniosku (karty ewidencyjnej)
  • złożona karta ewidencyjna zawiera braki lub błędy konieczne do sprostowania

   

  Pamiętaj! Jeśli nie uzupełnisz wniosku, urzędnik ma prawo pozostawić Twój wniosek bez rozpatrzenia. 

 • Otrzymanie decyzji

  Procedura może zakończyć się następującymi decyzjami:

  • włączeniem karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych - karta ewidencyjna włączana jest do ewidencji, a drugi egzemplarz przesyłany do Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  • odmową włączenia karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych - jeśli pojazd nie spełnia warunków wpisania do ewidencji

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat dot. włączenia pojazdu do wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

LINKI

           

     

EPUAP2         

LINKI

 

 

LINKI

SC

 

ISAP