• Zabytkowe pojazdy /
 • Pojazdy w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Opis procedury

 • Warunki

  Jakie warunki musi spełnić pojazd, żeby wpisać go do ewidencji


  Pojazd zabytkowy w świetle przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami to:

  Art. 3, pkt 1… rzecz ruchoma stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

  Art. 6 ust. 1, pkt 2 lit. d. … ruchomy zabytek techniki to środek transportu taki który świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego.

  Art. 51 ust. 1 Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii: (…) 14) środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł;

  Wyjaśnienia: Decydując się na wybór obiektu do prawnej ochrony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wojewódzki konserwator zabytków ma na uwadze definicję zabytku zawierającą pojęcie „wartości historycznej bądź naukowej ” oraz „minionej epoki”, jak również – w odniesieniu do zabytków ruchomych, jakimi są środki transportu – treść art. 51 ust. 1 pkt. 14 ustawy, mówiący – a contrario – o braku konieczności uzyskania pozwolenia na wywóz za granicę pojazdów, które mają mniej niż 50 lat (i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł).

  Pomocne przy włączaniu do ewidencji zabytków, w zrozumieniu pojęcia pojazdu zabytkowego, kolekcjonerskiego lub historycznego, są kryteria określone przepisami prawa celnego (Noty Wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej, w których wyjaśnieniach do sekcji XXI dział 97), które są brane pod uwagę ze względu na obrót pojazdami i ich wywóz za granicę. W świetle tych ustaleń pojazd kolekcjonerski to pojazd mechaniczny który:

  • posiada co najmniej 30 lat;
  • jego stan jest oryginalny, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego, silnika;
  • model lub typ nie jest produkowany;
  • występuje stosunkowo rzadko;
  • nie jest normalnie stosowany do jego oryginalnego celu;
  • jest przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym handlem podobnymi artykułami użytkowymi;
  • mogą być też pojazdy mniej niż 30-sto letnie, które, co może być udowodnione, powinny być unikalnym egzemplarzem z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, dokumentować ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej lub być związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi;
  • samochody wyścigowe, które, co może zostać udowodnione, zostały zaprojektowane, zbudowane i wykorzystane wyłącznie do zawodów i osiągnęły znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach.
 • Od czego zacząć?
 • Wypełnienie i złożenie wniosku

  Podczas wypełniania wniosku pamiętaj, żeby wypełnić go w całości. Jeśli pominiesz kilka rubryk, urząd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku i wydłuży to niepotrzebnie procedurę. 

  Wniosek o wpisanie pojazdu do ewidencji zabytków techniki

  Załączniki do wniosku:

  • 2 egzemplarze karty ewidencyjnej pojazdu

   

  Pamiętaj, żeby dobrze wypełnić dane kontaktowe. Podanie numeru telefonu ułatwi urzędowi kontakt z Tobą. 

 • Pisma w trakcie procedury

  Wezwanie do uzupełnienia

  Wezwanie do uzupełnienia może przyjść do Ciebie w kilku przypadkach, m.in.:

  • jeśli nie uzupełniłeś dokładnie wniosku (np. brakuje podpisu, terminów)
  • brakuje załaczników do wniosku (karty ewidencyjnej)
  • złożona karta ewidencyjna zawiera braki lub błędy konieczne do sprostowania

   

  Pamiętaj! Jeśli nie uzupełnisz wniosku, urzędnik ma prawo pozostawić Twój wniosek bez rozpatrzenia. 

 • Otrzymanie decyzji

  Procedura może zakończyć się następującymi decyzjami:

  • włączeniem pojazdu do ewidencji zabytków ruchomym techniki - karta ewidencyjna pojazdu włączana jest do ewidencji, a drugi egzemplarz przesyłany do Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  • odmową włączenia pojazdu do ewidencji zabyków ruchomych techniki - jeśli pojazd nie spełnia warunków wpisania do ewidencji

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek, wtorek, czwartek, piątek
8.00-15.00
środa 8.00-18.00

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  
8:00 - 15:00
wtorek 8:00 - 18:00