• Zabytkowe pojazdy /
 • Pojazdy w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Opis procedury

 • Warunki

  Jakie warunki musi spełnić pojazd, żeby wpisać go do ewidencji


  Podczas kwalifikowania kart pojazdów zabytkowych do włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków bierze pod uwagę zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.), tj.:

  Art. 3. ust. 1 (...) rzecz ruchoma, będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową,

  Art. 6. ust. 1, pkt 2 lit. d. (...) ruchomy zabytek techniki to środek transportu taki który świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,

  Art. 51 ust. 1 Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii: (…) 14) środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł,

  oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z 2011 r.).

  Ponadto przy ocenie wartości zabytkowych obiektu techniki wojewódzki konserwator zabytków bierze również pod uwagę następujące kryteria opracowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie w 2011 roku tj.:

  • kryterium postępu technicznego - stosuje się do obiektów, w których, w określonym kontekście historycznym (tj. w danych warunkach, miejscu i czasie), zastosowano unikatowe rozwiązania konstrukcyjne lub technologiczne. Ta unikatowość może się odnosić zarówno do całego obiektu, jak i do jego poszczególnych elementów. Obiekty takie zasługują na miano „świadectw rozwoju technicznego”. Świadectwami rozwoju technicznego będą także obiekty, w których dzięki modernizacji osiągnięto większą wydajność pracy, mierzoną zmniejszeniem zużycia energii, surowców lub czasu pracy. Świadectwem postępu technicznego może też być przystosowanie obiektu do innych niż pierwotnie funkcji, np. przez zmianę systemu energetycznego, wymianę maszyn, modernizację urządzeń technicznych, przekształcenie systemu transportu wewnętrznego zakładu itp.,
  • kryterium metrykalne - uwzględnia czas powstania obiektu i jego późniejsze dzieje oraz dane dotyczące twórcy, inwestora lub producenta,
  • kryterium wartości artystycznej lub historycznej,
  • kryterium stopnia zachowania substancji oryginalnej w zabytkach techniki - odnosi się do: obiektów nie zmienionych od chwili powstania, zarówno co do zabudowy, jak i wyposażenia; obiektów zmodernizowanych, w których zachowało się pełne wyposażenie techniczne; obiektów z częściowo zachowanym wyposażeniem technicznym; obiektów bez wyposażenia technicznego,
  • kryterium rzadkości występowania obiektu (w skali światowej, krajowej, regionalnej, środowiskowej),
  • kryterium położenia obiektu (wynika z tego np. celowość jego ochrony in situ, możliwość wznowienia w pewnym zakresie procesów technologicznych lub adaptacji obiektu do innych, usługowych czy rekreacyjnych funkcji).

   

  Pomocne przy włączaniu do ewidencji zabytków, w zrozumieniu pojęcia pojazdu zabytkowego, kolekcjonerskiego lub historycznego, są także kryteria określone przepisami prawa celnego (Noty wyjaśniające do nomenklatury scalonej Unii Europejskiej – sekcja XXI dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki, dział 97 działa sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki), które są brane pod uwagę ze względu na obrót pojazdami i ich wywóz za granicę. W świetle tych ustaleń pojazd kolekcjonerski to pojazd mechaniczny który:

  • posiada co najmniej 30 lat;
  • jego stan jest oryginalny, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego, silnika;
  • model lub typ nie jest produkowany;
  • występuje stosunkowo rzadko;
  • nie jest normalnie stosowany do jego oryginalnego celu;
  • jest przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym handlem podobnymi artykułami użytkowymi;
  • mogą być też pojazdy mniej niż 30-sto letnie, które, co może być udowodnione, powinny być unikalnym egzemplarzem z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, dokumentować ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej lub być związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi;
  • samochody wyścigowe, które, co może zostać udowodnione, zostały zaprojektowane, zbudowane i wykorzystane wyłącznie do zawodów i osiągnęły znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach.

   

  Wyjaśnienia: Decydując się na wybór obiektu do prawnej ochrony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wojewódzki konserwator zabytków ma na uwadze definicję zabytku zawierającą pojęcie „wartości historycznej bądź naukowej ” oraz „minionej epoki”, jak również – w odniesieniu do zabytków ruchomych, jakimi są środki transportu – treść art. 51 ust. 1 pkt 14) ustawy, mówiący – a contrario – o braku konieczności uzyskania pozwolenia na wywóz za granicę pojazdów, które mają mniej niż 50 lat (i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł).

 • Od czego zacząć?
 • Wypełnienie i złożenie wniosku

  Podczas wypełniania wniosku pamiętaj, żeby wypełnić go w całości. Jeśli pominiesz kilka rubryk, urząd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku i wydłuży to niepotrzebnie procedurę. 

  Wniosek o wpisanie pojazdu do ewidencji zabytków techniki

  Załączniki do wniosku:

  • 2 egzemplarze karty ewidencyjnej pojazdu

   

  Pamiętaj, żeby dobrze wypełnić dane kontaktowe. Podanie numeru telefonu ułatwi urzędowi kontakt z Tobą. 

 • Pisma w trakcie procedury

  Wezwanie do uzupełnienia

  Wezwanie do uzupełnienia może przyjść do Ciebie w kilku przypadkach, m.in.:

  • jeśli nie uzupełniłeś dokładnie wniosku (np. brakuje podpisu, terminów)
  • brakuje załaczników do wniosku (karty ewidencyjnej)
  • złożona karta ewidencyjna zawiera braki lub błędy konieczne do sprostowania

   

  Pamiętaj! Jeśli nie uzupełnisz wniosku, urzędnik ma prawo pozostawić Twój wniosek bez rozpatrzenia. 

 • Otrzymanie decyzji

  Procedura może zakończyć się następującymi decyzjami:

  • włączeniem pojazdu do ewidencji zabytków ruchomym techniki - karta ewidencyjna pojazdu włączana jest do ewidencji, a drugi egzemplarz przesyłany do Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  • odmową włączenia pojazdu do ewidencji zabyków ruchomych techniki - jeśli pojazd nie spełnia warunków wpisania do ewidencji

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat dot. włączenia pojazdu do wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek, wtorek, czwartek, piątek
8.00-15.00
środa 8.00-18.00

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  
8:00 - 15:00
wtorek 8:00 - 18:00