• Procedury uzyskania pozwoleń na prace i badania na obiektach i terenach zabytkowych /
 • Zabytki ruchome /
 • Przeniesienie zabytku

Procedura krok po kroku

 • Od czego zacząć?

  1. Przygotuj zgodę właściciela nieruchomości, na którą przeniesiony zostanie zabytkek ruchomy

  2. Ustal, kto może podpisać wniosek i jaki dokument przedstawić urzędowi, żeby potwierdzić tytuł prawny do korzystania z zabytku

  Własność Kto podpisuje wniosek  Dokument potwierdzający tytuł prawny

  własność prywatna właściciel/ właściciele (wszyscy) numer księgi wieczystej (jeśli jest prowadzona elektronicznie) lub aktualny odpis 

  mała wspólnota mieszkaniowa

   wszyscy członkowie  numer księgi wieczystej (jeśli jest prowadzona elektronicznie) lub aktualny odpis 

  duża wspólnota mieszkaniowa uchwała wspólnoty numer księgi wieczystej (jeśli jest prowadzona elektronicznie) lub aktualny odpis 

  jednostka administracyjna  kierownik jednostki  dokument powołania na stanowisko

  podmiot prowadzący działalność gospodarczą osoby uprawnione  numer KRS, REGON, NIP

  dzierżawca/najemca  podpis dzierżawcy/najemcy umowa najmu/dzierżawy

  parafia proboszcz akt mianowania

   

  3. Wykonaj opłatę skarbową

  Dla wszystkich spraw, którym zajmują się urzędnicy zarówno w siedzibie urzędu w Katowicach, jak i w delegaturach w Bielsku-Białej i Częstochowie, opłatę skarbową należy wpłacać: 

  • na konto Urzędu Miasta w Katowicach: 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 
  • w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5

  Wyjątek stanowi opłata za pełnomocnictwo (jeśli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika), która w przypadu wniosków składanych w delegaturze w Częstochowie, powinna być wpłacona:

  • na konto Urzędu Miasta w Częstochowie: 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

   

  Pamiętaj! W żadnej siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nie ma możliwości uiszczenia opłaty skarbowej. 

 • Wypełnienie i złożenie wniosku

  Podczas wypełniania wniosku pamiętaj, żeby wypełnić go w całości. Jeśli pominiesz kilka rubryk, urząd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku i wydłuży to niepotrzebnie procedurę. 

   

  WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PRZENIESIENIE ZABYTKU RUCHOMEGO

   

  WAŻNE! We wniosku należy uzupełnić termin rozpoczęcia i zakończenia prac datami dziennymi. Termin zakończenia jest jednocześnie terminem obowiązywania pozwolenia. Po tym terminie nie będzie możliwie przeniesienie obiektu i zaistnieje konieczność uzyskania nowego pozwolenia, dlatego lepiej wpisać termin dłuższy niż na przykład 1 rok. 

   

  Załączniki do wniosku:

  • 2 egzemplarze Projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich
  • dokumenty powierdzające uprawnienia i doświadczenie osób kierujących robotami i pracami
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania zabytkiem
  • potwierdzenie wykonania opłaty skarbowej 
  • oświadczenie o wyborze osób kierujących robotami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie jednostek zobowiązanych do tego ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Pamiętaj, żeby dobrze wypełnić dane kontaktowe. Podanie numeru telefonu ułatwi urzędowi kontakt z Tobą. 

 • Pisma w trakcie procedury

  Wezwanie do uzupełnienia

  Wezwanie do uzupełnienia może przyjść do Ciebie w kilku przypadkach, m.in.:

  • jeśli nie uzupełniłeś dokładnie wniosku (np. brakuje podpisu, terminów prac)
  • brakuje załaczników do wniosku (np. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z zabytku)

  Pamiętaj, że urząd wyznaczy określony termin na odpowiedź. Według przepisów może to być od 7 do 21 dni (termin ten będzie określony precyzyjnie w piśmie).

  Jeśli nie uzupełnisz wniosku w terminie, urzędnik ma prawo pozostawić Twój wniosek bez rozpatrzenia. 

   

  Konieczność przeprowadzenia oględzin

  Urzędnik przed sporządzeniem decyzji będzie chciał przeprowadzić oględziny, m.in. by dokładnie poznać warunki, do których przenoszony będzie zabytek, ocenić stan zachowania zabytku. O terminie oględzin zostaniesz poinformowany pisemnie. Jeśli we wniosku wpisałeś numer telefonu, ułatwi to doprecyzowanie terminu spotkania.    

 • Otrzymanie decyzji

  Oczekiwanie na decyzję

  • sprawa nieskomplikowana rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki
  • sprawa wymagająca dogłębnej analizy złożonego materiału - do miesiąca
  • sprawa szczególnie skomplikowana rozpatrywana jest do dwóch miesięcy 

  Procedura może zakończyć się następującymi decyzjami:

  • pozwalającą na przeniesienie zabytku
  • niepozwalającą na przeniesienie zabytku

  W przypadu ostatniej decyzji, urzędnik musi je uzasadnić. Przysługuje Ci też prawo do odwołania się od takiej decyzji.

  Zwrot opłaty skarbowej

  Jeśli otrzymałeś decyzję negatywną, możesz ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia. Nie można ubiegać się o zwrot opłaty za pełnomocnictwo.

  Wniosek o zwrot opłaty składa się w Urzędzie Miasta Katowice: procedura oraz wniosek.

  Termin obowiązywania decyzji

  Należy zwrócić uwagę na termin obowiązywania decyzji (wpisany w dokument na podstawie informacji zawartych we wniosku). Jeśli przed upływem terminu decyzji zorientujesz się, że nie zdążysz przenieść zabytku, musisz zwrócić się do urzędu o zmianę decyzji w zakresie terminu (co najmniej 30 dni przed datą końcową obowiązywania).

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

LINKI

           

     

EPUAP2         

LINKI

 

 

LINKI

SC

 

ISAP